Sign inBallito Junction
1917 13 L V
2020-01-22 Wed 2  2D 20:15
2020-01-23 Thu 2  2D 09:15 2  2D 12:00 2  2D 14:45 2  2D 17:30 2  2D 20:15
2020-01-24 Fri 6  2D 17:00 6  2D 19:45 6  2D 22:30
2020-01-25 Sat 6  2D 17:00 6  2D 19:45 6  2D 22:30
2020-01-26 Sun 6  2D 17:00 6  2D 19:45
2020-01-27 Mon 6  2D 17:00 6  2D 19:45
2020-01-28 Tue 6  2D 17:00 6  2D 19:45
2020-01-29 Wed 6  2D 17:00 6  2D 19:45
2020-01-30 Thu 6  2D 17:00 6  2D 19:45
Bad Boys for Life 16 L S V
2020-01-22 Wed 1  2D 20:00
2020-01-24 Fri 1  2D 09:15 4  2D 09:30 1  2D 12:00 4  2D 12:15 1  2D 14:45 4  2D 15:00 1  2D 17:30 4  2D 17:45 1  2D 20:15 4  2D 20:30
2020-01-25 Sat 1  2D 09:15 4  2D 09:30 1  2D 12:00 4  2D 12:15 1  2D 14:45 4  2D 15:00 1  2D 17:30 4  2D 17:45 1  2D 20:15 4  2D 20:30
2020-01-26 Sun 1  2D 09:15 4  2D 09:30 1  2D 12:00 4  2D 12:15 1  2D 14:45 4  2D 15:00 1  2D 17:30 4  2D 17:45 1  2D 20:15 4  2D 20:30
2020-01-27 Mon 1  2D 09:15 4  2D 09:30 1  2D 12:00 4  2D 12:15 1  2D 14:45 4  2D 15:00 1  2D 17:30 4  2D 17:45 1  2D 20:15 4  2D 20:30
2020-01-28 Tue 1  2D 09:15 4  2D 09:30 1  2D 12:00 4  2D 12:15 1  2D 14:45 4  2D 15:00 1  2D 17:30 4  2D 17:45 1  2D 20:15 4  2D 20:30
2020-01-29 Wed 1  2D 09:15 4  2D 09:30 1  2D 12:00 4  2D 12:15 1  2D 14:45 4  2D 15:00 1  2D 17:30 4  2D 17:45 1  2D 20:15 4  2D 20:30
2020-01-30 Thu 1  2D 09:15 4  2D 09:30 1  2D 12:00 4  2D 12:15 1  2D 14:45 4  2D 15:00 1  2D 17:30 4  2D 17:45 1  2D 20:15 4  2D 20:30
Bombshell 16 L P SV
2020-01-24 Fri 5  2D 09:15 5  2D 11:45 5  2D 14:15 5  2D 17:00 5  2D 19:30 5  2D 22:00
2020-01-25 Sat 5  2D 09:15 5  2D 11:45 5  2D 14:15 5  2D 17:00 5  2D 19:30 5  2D 22:00
2020-01-26 Sun 5  2D 09:15 5  2D 11:45 5  2D 14:15 5  2D 17:00 5  2D 19:30
2020-01-27 Mon 5  2D 09:15 5  2D 11:45 5  2D 14:15 5  2D 17:00 5  2D 19:30
2020-01-28 Tue 5  2D 09:15 5  2D 11:45 5  2D 14:15 5  2D 17:00 5  2D 19:30
2020-01-29 Wed 5  2D 09:15 5  2D 11:45 5  2D 14:15 5  2D 17:00 5  2D 19:30
2020-01-30 Thu 5  2D 09:15 5  2D 11:45 5  2D 14:15 5  2D 17:00 5  2D 19:30
Can You Keep a Secret? 16 L N S
2020-01-22 Wed 5  2D 19:45
2020-01-23 Thu 5  2D 09:30 5  2D 11:45 5  2D 14:30 5  2D 17:15 5  2D 19:45
2020-01-24 Fri 7  2D 17:45 7  2D 20:00 7  2D 22:15
2020-01-25 Sat 7  2D 17:45 7  2D 20:00 7  2D 22:15
2020-01-26 Sun 7  2D 17:45 7  2D 20:00
2020-01-27 Mon 7  2D 17:45 7  2D 20:00
2020-01-28 Tue 7  2D 17:45 7  2D 20:00
2020-01-29 Wed 7  2D 17:45 7  2D 20:00
2020-01-30 Thu 7  2D 17:45 7  2D 20:00
Chhapaak
2020-01-22 Wed 7  2D 20:15
2020-01-23 Thu 7  2D 17:00 7  2D 20:15
Dolittle 7–9PG V
2020-01-23 Thu 1  3D 09:15 1  3D 11:45 1  3D 14:15 1  3D 17:00 1  3D 19:30
2020-01-24 Fri 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45 8  2D 22:15
2020-01-25 Sat 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45 8  2D 22:15
2020-01-26 Sun 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45
2020-01-27 Mon 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45
2020-01-28 Tue 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45
2020-01-29 Wed 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45
2020-01-30 Thu 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45
Dolittle 7–9PG V
2020-01-23 Thu 1  3D 09:15 1  3D 11:45 1  3D 14:15 1  3D 17:00 1  3D 19:30
2020-01-24 Fri 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45 8  2D 22:15
2020-01-25 Sat 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45 8  2D 22:15
2020-01-26 Sun 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45
2020-01-27 Mon 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45
2020-01-28 Tue 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45
2020-01-29 Wed 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45
2020-01-30 Thu 8  2D 09:45 8  2D 12:15 8  2D 14:45 8  2D 17:15 8  2D 19:45
Frozen II PG V
2020-01-23 Thu 8  2D 10:00 8  2D 12:30 8  2D 15:00
2020-01-24 Fri 6  2D 09:30 6  2D 12:00 6  2D 14:30
2020-01-25 Sat 6  2D 09:30 6  2D 12:00 6  2D 14:30
2020-01-26 Sun 6  2D 09:30 6  2D 12:00 6  2D 14:30
2020-01-27 Mon 6  2D 09:30 6  2D 12:00 6  2D 14:30
2020-01-28 Tue 6  2D 09:30 6  2D 12:00 6  2D 14:30
2020-01-29 Wed 6  2D 09:30 6  2D 12:00 6  2D 14:30
2020-01-30 Thu 6  2D 09:30 6  2D 12:00 6  2D 14:30
Jai Mummy Di
2020-01-22 Wed 6  2D 20:00
2020-01-23 Thu 6  2D 09:45 6  2D 12:15 6  2D 14:45 6  2D 17:30 6  2D 20:00
Jumanji: The Next Level 10–12PG L V
2020-01-22 Wed 3  3D 20:30
2020-01-23 Thu 3  3D 09:30 3  3D 12:15 3  3D 15:00 3  3D 17:45 3  3D 20:30
2020-01-24 Fri 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-25 Sat 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-26 Sun 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-27 Mon 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-28 Tue 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-29 Wed 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-30 Thu 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00
Jumanji: The Next Level 10–12PG L V
2020-01-22 Wed 3  3D 20:30
2020-01-23 Thu 3  3D 09:30 3  3D 12:15 3  3D 15:00 3  3D 17:45 3  3D 20:30
2020-01-24 Fri 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-25 Sat 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-26 Sun 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-27 Mon 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-28 Tue 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-29 Wed 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00 2  2D 17:45 2  2D 20:30
2020-01-30 Thu 2  2D 09:30 2  2D 12:15 2  2D 15:00
Like a Boss 18 D L
2020-01-30 Thu 2  2D 19:30
Midway 13 L P V
2020-01-22 Wed 8  2D 20:30
2020-01-23 Thu 8  2D 17:30 8  2D 20:30
Spies in Disguise PG L V
2020-01-23 Thu 7  2D 09:30 7  2D 12:00 7  2D 14:30
2020-01-24 Fri 7  2D 10:00 7  2D 12:30 7  2D 15:00
2020-01-25 Sat 7  2D 10:00 7  2D 12:30 7  2D 15:00
2020-01-26 Sun 7  2D 10:00 7  2D 12:30 7  2D 15:00
2020-01-27 Mon 7  2D 10:00 7  2D 12:30 7  2D 15:00
2020-01-28 Tue 7  2D 10:00 7  2D 12:30 7  2D 15:00
2020-01-29 Wed 7  2D 10:00 7  2D 12:30 7  2D 15:00
2020-01-30 Thu 7  2D 10:00 7  2D 12:30 7  2D 15:00
Star Wars: The Rise of Skywalker 10–12PG V
2020-01-22 Wed 4  2D 20:00
2020-01-23 Thu 4  2D 11:00 4  2D 14:00 4  2D 17:00 4  2D 20:00
Street Dancer
2020-01-24 Fri 3  2D 10:15 3  2D 13:30 3  2D 16:45 3  2D 20:00
2020-01-25 Sat 3  2D 10:15 3  2D 13:30 3  2D 16:45 3  2D 20:00
2020-01-26 Sun 3  2D 10:15 3  2D 13:30 3  2D 16:45 3  2D 20:00
2020-01-27 Mon 3  2D 10:15 3  2D 13:30 3  2D 16:45 3  2D 20:00
2020-01-28 Tue 3  2D 10:15 3  2D 13:30 3  2D 16:45 3  2D 20:00
2020-01-29 Wed 3  2D 10:15 3  2D 13:30 3  2D 16:45 3  2D 20:00
2020-01-30 Thu 3  2D 10:15 3  2D 13:30 3  2D 16:45 3  2D 20:00