Sign in

Nu Metro Bedford Schedule

André Rieu’s White Christmas PG
 poster
2023-12-16 Sat 2  2D 17:00
2023-12-17 Sun 2  2D 14:00
Freelance 16 L V
 poster
2023-12-06 Wed 6  2D 14:15 6  2D 18:00
2023-12-07 Thu 6  2D 14:15 6  2D 18:00
2023-12-08 Fri 5  2D 12:30
2023-12-09 Sat 5  2D 12:30
2023-12-10 Sun 5  2D 12:30
2023-12-11 Mon 5  2D 12:30 5  2D 15:00 5  2D 17:30 5  2D 20:00
2023-12-12 Tue 5  2D 12:30 5  2D 15:00 5  2D 17:30 5  2D 20:00
2023-12-13 Wed 5  2D 12:30 5  2D 15:00 5  2D 17:30 5  2D 20:00
2023-12-14 Thu 5  2D 12:30
Marvels, The 10–12PG L V
 poster
2023-12-06 Wed 4  2D 15:15 4  2D 18:00
2023-12-07 Thu 4  2D 15:15
2023-12-08 Fri 6  2D 14:55 6  2D 20:10
2023-12-09 Sat 6  2D 14:55 6  2D 20:10
2023-12-10 Sun 6  2D 14:55 6  2D 20:10
2023-12-11 Mon 6  2D 14:55 6  2D 20:10
2023-12-12 Tue 6  2D 14:55 6  2D 20:10
2023-12-13 Wed 6  2D 14:55 6  2D 20:10
2023-12-14 Thu 6  2D 14:55 6  2D 20:10
May December 16 D L N S
 poster
2023-12-06 Wed 2  2D 14:30 2  2D 17:15
2023-12-07 Thu 2  2D 14:30 2  2D 17:15
2023-12-08 Fri 6  2D 12:10 6  2D 17:25
2023-12-09 Sat 6  2D 12:10 6  2D 17:25
2023-12-10 Sun 6  2D 12:10 6  2D 17:25
2023-12-11 Mon 6  2D 12:10 6  2D 17:25
2023-12-12 Tue 6  2D 12:10 6  2D 17:25
2023-12-13 Wed 6  2D 12:10 6  2D 17:25
2023-12-14 Thu 6  2D 12:10 6  2D 17:25
Napoleon 16 L P SV
 poster
2023-12-06 Wed 5  2D 14:00 5  2D 17:30
2023-12-07 Thu 5  2D 14:00 5  2D 17:30
RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ 18 L
 poster
2023-12-07 Thu 1  2D 14:00 1  2D 17:30
2023-12-08 Fri 5  2D 15:30 5  2D 19:00
2023-12-09 Sat 5  2D 15:30 5  2D 19:00
2023-12-10 Sun 5  2D 15:30 5  2D 19:00
2023-12-14 Thu 5  2D 15:30 5  2D 19:00
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes 16 V
 poster
2023-12-06 Wed 1  2D 14:00 1  2D 17:45
2023-12-07 Thu 4  2D 17:45
2023-12-08 Fri 4  2D 11:15 4  2D 15:15 4  2D 19:15
2023-12-09 Sat 4  2D 11:15 4  2D 15:15 4  2D 19:15
2023-12-10 Sun 4  2D 11:15 4  2D 15:15 4  2D 19:15
2023-12-11 Mon 4  2D 11:15 4  2D 15:15 4  2D 19:15
2023-12-12 Tue 4  2D 11:15 4  2D 15:15 4  2D 19:15
2023-12-13 Wed 4  2D 11:15 4  2D 15:15 4  2D 19:15
2023-12-14 Thu 4  2D 11:15 4  2D 15:15 4  2D 19:15
The Inseparables PG L V
 poster
2023-12-08 Fri 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:30
2023-12-09 Sat 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:30
2023-12-10 Sun 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:30
2023-12-11 Mon 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:30
2023-12-12 Tue 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:30
2023-12-13 Wed 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:30
2023-12-14 Thu 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:30
Wish PG V
 poster
2023-12-06 Wed 3  3D 14:30 3  3D 17:45
2023-12-07 Thu 3  3D 14:30 3  3D 17:45
2023-12-08 Fri 3  3D 12:15 3  3D 15:00 3  3D 17:30 3  3D 19:45
2023-12-09 Sat 3  3D 12:15 3  3D 15:00 3  3D 17:30 3  3D 19:45
2023-12-10 Sun 3  3D 12:15 3  3D 15:00 3  3D 17:30 3  3D 19:45
2023-12-11 Mon 3  3D 12:15 3  3D 15:00 3  3D 17:30 3  3D 19:45
2023-12-12 Tue 3  3D 12:15 3  3D 15:00 3  3D 17:30 3  3D 19:45
2023-12-13 Wed 3  3D 12:15 3  3D 15:00 3  3D 17:30 3  3D 19:45
2023-12-14 Thu 3  3D 12:15 3  3D 15:00 3  3D 17:30 3  3D 19:45
Wonka PG V
 poster
2023-12-08 Fri 1  2D 12:00 1  2D 14:30 1  2D 17:15 1  2D 19:45
2023-12-09 Sat 1  2D 12:00 1  2D 14:30 1  2D 17:15 1  2D 19:45
2023-12-10 Sun 1  2D 12:00 1  2D 14:30 1  2D 17:15 1  2D 19:45
2023-12-11 Mon 1  2D 12:00 1  2D 14:30 1  2D 17:15 1  2D 19:45
2023-12-12 Tue 1  2D 12:00 1  2D 14:30 1  2D 17:15 1  2D 19:45
2023-12-13 Wed 1  2D 12:00 1  2D 14:30 1  2D 17:15 1  2D 19:45
2023-12-14 Thu 1  2D 12:00 1  2D 14:30 1  2D 17:15 1  2D 19:45