Sign in

Nu Metro Hyde Park Schedule

André Rieu’s White Christmas PG
 poster
2023-12-16 Sat 2  2D 17:00
2023-12-17 Sun 2  2D 14:00
Killers of the Flower Moon 16 D L V
 poster
2023-12-06 Wed 3  2D 15:00 3  2D 19:15
2023-12-07 Thu 3  2D 10:45 3  2D 15:00 3  2D 19:15
2023-12-08 Fri 3  2D 10:45 3  2D 15:00 3  2D 19:15
2023-12-09 Sat 3  2D 10:45 3  2D 15:00 3  2D 19:15
2023-12-10 Sun 3  2D 10:45 3  2D 15:00 3  2D 19:15
2023-12-11 Mon 3  2D 10:45 3  2D 15:00 3  2D 19:15
2023-12-12 Tue 3  2D 10:45 3  2D 15:00 3  2D 19:15
2023-12-13 Wed 3  2D 10:45 3  2D 15:00 3  2D 19:15
2023-12-14 Thu 3  2D 10:45 3  2D 15:00 3  2D 19:15
Marvels, The 10–12PG L V
 poster
2023-12-06 Wed 6  2D 12:00 6  2D 14:30 7  3D 15:15 6  2D 17:15 6  2D 19:45
2023-12-07 Thu 6  2D 12:00 7  3D 12:30 6  2D 14:30 7  3D 15:00 6  2D 17:15 7  3D 17:30 6  2D 19:45 7  3D 20:00
2023-12-08 Fri 8  2D 19:30
2023-12-09 Sat 8  2D 19:30
2023-12-10 Sun 8  2D 19:30
2023-12-11 Mon 6  2D 12:00 6  2D 14:30 6  2D 17:15 6  2D 19:45
2023-12-12 Tue 6  2D 12:00 6  2D 14:30 6  2D 17:15 6  2D 19:45
2023-12-13 Wed 6  2D 12:00 6  2D 14:30 6  2D 17:15 6  2D 19:45
2023-12-14 Thu 8  2D 19:30
Marvels, The 10–12PG L V
 poster
2023-12-06 Wed 6  2D 12:00 6  2D 14:30 7  3D 15:15 6  2D 17:15 6  2D 19:45
2023-12-07 Thu 6  2D 12:00 7  3D 12:30 6  2D 14:30 7  3D 15:00 6  2D 17:15 7  3D 17:30 6  2D 19:45 7  3D 20:00
2023-12-08 Fri 8  2D 19:30
2023-12-09 Sat 8  2D 19:30
2023-12-10 Sun 8  2D 19:30
2023-12-11 Mon 6  2D 12:00 6  2D 14:30 6  2D 17:15 6  2D 19:45
2023-12-12 Tue 6  2D 12:00 6  2D 14:30 6  2D 17:15 6  2D 19:45
2023-12-13 Wed 6  2D 12:00 6  2D 14:30 6  2D 17:15 6  2D 19:45
2023-12-14 Thu 8  2D 19:30
May December 16 D L N S
 poster
2023-12-06 Wed 2  2D 11:30 2  2D 14:30 2  2D 17:15 2  2D 20:00
2023-12-07 Thu 2  2D 11:30 2  2D 17:15 2  2D 20:00
2023-12-08 Fri 5  2D 12:15 5  2D 14:45 5  2D 17:30 5  2D 20:00
2023-12-09 Sat 5  2D 12:15 5  2D 14:45 5  2D 17:30 5  2D 20:00
2023-12-10 Sun 5  2D 12:15 5  2D 14:45 5  2D 17:30 5  2D 20:00
2023-12-11 Mon 5  2D 12:30 5  2D 15:00 5  2D 17:30 5  2D 20:00
2023-12-12 Tue 5  2D 12:00 5  2D 14:30 5  2D 20:00
2023-12-13 Wed 5  2D 12:15 5  2D 14:45 5  2D 17:30 5  2D 20:00
2023-12-14 Thu 5  2D 12:30 5  2D 15:00 5  2D 17:30 5  2D 20:00
Napoleon 16 L P SV
 poster
2023-12-06 Wed 1  2D 15:15
2023-12-07 Thu 9  2D 11:00 9  2D 16:45
2023-12-08 Fri 9  2D 11:15 9  2D 15:15 9  2D 19:15
2023-12-09 Sat 9  2D 11:15 9  2D 15:15 9  2D 19:15
2023-12-10 Sun 9  2D 11:15 9  2D 15:15 9  2D 19:15
2023-12-11 Mon 9  2D 11:15 9  2D 15:15 9  2D 19:15
2023-12-12 Tue 9  2D 11:15 9  2D 15:15 9  2D 19:15
2023-12-13 Wed 9  2D 11:15 9  2D 15:15 9  2D 19:15
2023-12-14 Thu 9  2D 11:15 9  2D 15:15 9  2D 19:15
NCT Nation: To The World In Cinemas PG
 poster
2023-12-06 Wed 7  2D 19:00
2023-12-10 Sun 7  2D 15:00
RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ 18 L
 poster
2023-12-07 Thu 1  2D 12:00 1  2D 15:30 1  2D 19:00
2023-12-08 Fri 2  2D 12:00 2  2D 15:30 2  2D 19:00
2023-12-09 Sat 2  2D 12:00 2  2D 15:30 2  2D 19:00
2023-12-10 Sun 2  2D 12:00 2  2D 15:30 2  2D 19:00
2023-12-14 Thu 2  2D 12:00 2  2D 15:30 2  2D 19:00
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes 16 V
 poster
2023-12-06 Wed 5  2D 15:00 5  2D 19:30
2023-12-07 Thu 5  2D 11:00 5  2D 19:30
2023-12-08 Fri 6  2D 11:00 6  2D 15:00 6  2D 19:00
2023-12-09 Sat 6  2D 11:00 6  2D 15:00 6  2D 19:00
2023-12-10 Sun 6  2D 11:00 6  2D 15:00 6  2D 19:00
2023-12-11 Mon 2  2D 11:00 2  2D 15:00 2  2D 19:00
2023-12-12 Tue 2  2D 11:00 2  2D 15:00 2  2D 19:00
2023-12-13 Wed 2  2D 11:00 2  2D 15:00 2  2D 19:00
2023-12-14 Thu 6  2D 11:00 6  2D 15:00 6  2D 19:00
The Inseparables PG L V
 poster
2023-12-08 Fri 4  2D 11:45 4  2D 14:30 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2023-12-09 Sat 4  2D 11:45 4  2D 14:30 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2023-12-10 Sun 4  2D 11:45 4  2D 14:30 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2023-12-11 Mon 4  2D 11:45 4  2D 14:30 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2023-12-12 Tue 4  2D 11:45 4  2D 14:30 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2023-12-13 Wed 4  2D 11:45 4  2D 14:30 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2023-12-14 Thu 4  2D 11:45 4  2D 14:30 4  2D 17:15 4  2D 19:45
The Miracle Club 10–12PG D
 poster
2023-12-06 Wed 9  2D 12:30 9  2D 15:15 9  2D 17:45 9  2D 20:00
2023-12-07 Thu 9  2D 14:30 9  2D 20:00
Trolls Band Together PG
 poster
2023-12-06 Wed 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15 8  2D 19:45
2023-12-07 Thu 8  2D 11:45 5  2D 14:15 8  2D 19:45
Wish PG V
 poster
2023-12-06 Wed 4  3D 11:30 4  3D 14:15 4  3D 17:00 4  3D 19:30
2023-12-07 Thu 4  3D 11:30 4  3D 14:15 4  3D 17:00 4  3D 19:30
2023-12-08 Fri 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15
2023-12-09 Sat 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15
2023-12-10 Sun 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15
2023-12-11 Mon 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15 8  2D 19:30
2023-12-12 Tue 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15 8  2D 19:30
2023-12-13 Wed 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15 8  2D 19:30
2023-12-14 Thu 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15
Wish PG V
 poster
2023-12-06 Wed 4  3D 11:30 4  3D 14:15 4  3D 17:00 4  3D 19:30
2023-12-07 Thu 4  3D 11:30 4  3D 14:15 4  3D 17:00 4  3D 19:30
2023-12-08 Fri 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15
2023-12-09 Sat 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15
2023-12-10 Sun 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15
2023-12-11 Mon 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15 8  2D 19:30
2023-12-12 Tue 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15 8  2D 19:30
2023-12-13 Wed 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15 8  2D 19:30
2023-12-14 Thu 8  2D 11:45 8  2D 14:15 8  2D 17:15
Wonka PG V
 poster
2023-12-08 Fri 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-09 Sat 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-10 Sun 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-11 Mon 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-12 Tue 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-13 Wed 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-14 Thu 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
Wonka PG V
 poster
2023-12-08 Fri 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-09 Sat 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-10 Sun 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-11 Mon 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-12 Tue 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-13 Wed 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00
2023-12-14 Thu 1  2D 12:00 7  2D 12:15 1  2D 14:30 7  2D 14:45 1  2D 17:15 7  2D 17:30 1  2D 19:45 7  2D 20:00